Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Łasku Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Łasku

KLAUZULA INFORMACYJNA PRZY POBIERANIU DANYCH BEZPOŚREDNIO OD OSOBY

Utworzono dnia 25.01.2019
Czcionka:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej RODO informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Łasku (ul. 9 Maja 33, 98 – 100 Łask);

2. Przestrzeganie zasad ochrony danych nadzoruje wyznaczony Inspektor Ochrony Danych Pani Monika Bark, z którą można skontaktować się poprzez adres e-mail: bark@togatus.pl lub telefonicznie pod nr 533 327 058.

3. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie:

- obowiązków prawnych ciążących na administratorze (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);

- zgody na przetwarzanie danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) - dobrowolnej deklaracji zezwalającej na przetwarzanie danych osobowych;

- zgody na przetwarzanie tzw. danych osobowych wrażliwych niezbędnej do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez administratora lub osobę̨, której dane dotyczą (zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. b Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) - dobrowolnej deklaracji zezwalającej na przetwarzanie danych osobowych;

- umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) - podpisywania umów między mieszkańcami zasobów gminy oraz Gminą Łask, wynikające z Statutu Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Łasku stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXVII/293/2016 Rady Miasta Łask z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Łasku;

- art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadnionego interesu.

Podstawa do przetwarzania danych osobowych zależna jest od rodzaju operacji, jakie wykonywane są na danych osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa powyżej. Podanie danych ma charakter dobrowolny w przypadku zawierania umowy z Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej w Łasku, ale ich podanie jest warunkiem koniecznym do zawarcia
i wykonywania ww. Umowy. W przypadku odmowy podania danych oraz niewyrażenia zgody na przetwarzanie tzw. danych osobowych wrażliwych, Administrator nie będzie mógł przyjąć wniosku, wydać decyzji oraz zawrzeć umowy z wnioskodawcą.

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:

- wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na Administratorze;

- realizacji umów zawartych z kontrahentami Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Łasku;

- realizacji zadań w interesie publicznym;

- archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem;

- ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co także jest naszym prawnie uzasadnionym interesem;

- w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

5. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt
4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych
są wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące z administratorem:

- organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają̨ z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

- inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej w Łasku przetwarzają dane osobowe.

6. Dane osobowe przechowywane są przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w punkcie 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.

7. Osoba, której dane osobowe przetwarza administrator danych, posiada prawo do (z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z przepisów prawa):

- dostępu do treści danych (zgodnie z art. 15 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);

- sprostowania danych (zgodnie z art. 16 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);

- usunięcia danych (zgodnie z art. 17 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);

- ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z art. 18 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);

- przenoszenia danych (zgodnie z art. 20 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);

- prawo do wniesienia sprzeciwu (zgodnie z art. 21 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);

- cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

- wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

Dane osobowe mogą być przetwarzane przez administratora danych w sposób zautomatyzowany, żadne decyzje nie są jednak podejmowane automatycznie i dane nie są poddawane profilowaniu.

Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich, z wyjątkiem sytuacji przewidzianych w przepisach prawa.

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Styczeń 2020
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Imieniny