Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

O nas

Zadania i cele działalności Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej:

 1. Techniczna ochrona zasobów lokalowych poprzez:
  • dokonywanie przeglądów technicznych budynków i lokali:
   • przeglądy 5-cio letnie budowlane,
   • przeglądy roczne budowlane,
   • przeglądy roczne kominiarskie,
   • przeglądy roczne gazowe,
   • przeglądy 5-cio letnie elektryczne,
   • przeglądy 5-cio letnie sanitarne;
  • dokonywanie czyszczeń kominów wyposażonych w:
   • przewody dymowe (4 razy w roku),
   • przewody wentylacyjne (1 raz w roku);
  • planowanie i wykonywanie napraw budynków i budowli, zarówno siłami własnymi jak i w systemie zleconym;
  • nadzorowanie i rozliczanie finansowe oraz rzeczowe wykonywanych napraw;
  • zlecanie sporządzania orzeczeń mykologiczno- budowlanych.
 2. Utrzymywanie nieruchomości w należytym stanie sanitarnym i estetycznym poprzez:
  • zlecanie wywozu nieczystości stałych i płynnych wyspecjalizowanym w tej działalności jednostkom;
  • kontrolę wywozu nieczystości pod kątem jakości i częstotliwości tych prac;
  • omiatanie siłami dozorców nieruchomości i chodników;
  • usuwanie śniegu i likwidacja gołoledzi w okresie zimowym;
  • sprzątanie pomieszczeń wspólnego użytku;
  • wykonywanie konserwacji urządzeń sanitarnych w pomieszczeniach przeznaczonych do wspólnego użytku.
 3. Zawieranie umów, zapłata i nadzorowanie wykonawstwa usług komunalnych przez inne jednostki w zakresie:
  • zaopatrzenia w wodę;
  • dostawy energii cieplnej i ciepłej wody;
  • usuwania nieczystości stałych i płynnych;
  • dostawy energii elektrycznej;
  • wycieru kominów.
 4. Obsługa lokatorów w zakresie wynikającym z zadań wynajmującego, a w szczególności:
  • przyjmowanie wniosków osób ubiegających się o lokale mieszkalne z zasobów gminy, badanie warunków mieszkaniowych i przedkładanie ich zespołowi sporządzającemu listę na dany rok;
  • realizacja rocznej listy osób zakwalifikowanych do zawarcia umów najmu zgodnie z obowiązującymi przepisami;
  • zawieranie umów z najemcami;
  • załatwianie spraw związanych z kaucją gwarancyjną za lokale mieszkalne;
  • prowadzenie spraw związanych z dokonywaniem zamian lokali mieszkalnych na wniosek i z urzędu;
  • organizowanie przetargów na najem lokali użytkowych;
  • organizowanie napraw awaryjnych urządzeń technicznych w budynkach;
  • wydawanie zaświadczeń, poświadczeń i sporządzanie innych dokumentów na wniosek najemców;
  • przejmowanie i przekazywanie protokólarne lokali;
  • uczestniczenie w eksmisjach z lokali;
  • prowadzenie ewidencji zasobów lokalowych;
  • prowadzenie ewidencji mieszkańców w administrowanych zasobach;
  • rozliczanie najemców zdających mieszkania z tytułu zużycia elementów wyposażenia technicznego oraz wystawianie not obciążeniowych;
  • prowadzenie dokumentacji czynszowej lokali mieszkalnych i użytkowych;
  • przyjmowanie opłat czynszowych i innych należności;
  • zabezpieczanie zwolnionych lokali przed nielegalnym zajęciem i zgłaszanie ich do Burmistrza Łasku.
 5. Prowadzenie obsługi ekonomiczno-finansowej poprzez:
  • opracowanie rocznych planów ekonomiczno-finansowych;
  • opracowanie planów dotacji;
  • prowadzenie spraw kadrowych, płacowych oraz ubezpieczeń społecznych;
  • prowadzenie spraw socjalno-bytowych;
  • prowadzenie syntetycznej i analitycznej ewidencji księgowej w tym:
   • prowadzenie rachunków rozliczeniowych z dostawcami usług komunalnych i wykonawcami remontów,
   • prowadzenie ewidencji czynszów i ich windykowanie poprzez wystawianie wezwań do zapłaty oraz kierowanie spraw do sądu,
   • prowadzenie rozliczeń z pracownikami z tytułu wynagrodzeń za pracę, rozliczeń podatkowych i ubezpieczeniowych,
  • prowadzenie kasy i pełnego obrotu gotówkowego;
  • opracowanie analiz ekonomicznych i sporządzanie obowiązujących sprawozdań.
 6. Administrowanie zasobami, nieruchomościami i lokalami nie stanowiącymi własności komunalnej w ramach administracji zleconej lub zarządu zleconego przez wspólnoty mieszkańców.

Zegar

Kalendarz

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Imieniny